Museum Folkwang
Lenz 12
 • Walter Gramatté
 • Lenz 12, 1924

 • Blatt 12 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Radierung
 • Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
 • Erworben 1968
 • Inv.-Nr. A 79/68
 • Provenienz? - 1968, Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada
  1968 - heute, Kauf bei Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada, Museum Folkwang, Essen
 • Obj_Id: 1'011'351
 • Obj_Internet_S: ja
 • Obj_Ownership_S (Verantw):Grafische Sammlung
 • Obj_SpareNField01_N (Verantw): 186
 • Obj_Creditline_S: Grafische Sammlung
 • Obj_Title1_S: Lenz 12
 • Obj_Title2_S:
 • Obj_PartDescription_S (Titelerg): Blatt 12 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Obj_SpareMField01_M (Alle Titel): Lenz 12 Sheet 12 of the image series on Georg Büchner's tale ›Lenz‹ Lenz 12 Blatt 12 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Obj_Dating_S: 1924
 • Jahr von: 1'924
 • Jahr bis: 1'924
 • Obj_IdentNr_S: A 79/68
 • Obj_IdentNrSort_S: A 0079/68
 • Obj_Classification_S (Objtyp): Druckgrafik
 • Obj_Crate_S: Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
 • Obj_Material_S:
 • Obj_Technique_S: Radierung
 • Obj_SpareSField01_S (Mat./Tech.): Radierung
 • Obj_AccNote_S (Erwerb): Erworben 1968
 • Obj_PermanentLocation_S (Standort):
 • Obj_Condition1_S (Druckerei):
 • Obj_Condition2_S (Auflage):
 • Obj_Subtype_S (Genre):
 • Obj_Rights_S: © Museum Folkwang, Essen
Künstler
Provenienz

? - 1968, Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada
1968 - heute, Kauf bei Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada, Museum Folkwang, Essen